شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ دل بيمش از اين نيست که در بند تو افتاد !ترسد که کنى روزى از اين بند رهايش ...!!! #حسين_منزوي
ساعت ویکتوریا
عقيل صالح
0 امتیاز
0 برگزیده
494 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عقيل صالح عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top