شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ فتواي جديد در باب روزه در ايام کرونا: اگر فکر مي کنيد بگيريد مي گيريد، نگيريد. اگر فکر نمي کنيد بگيريد مي گيريد، بگيريد. و اگر فکر نمي کنيد نگيريد نمي گيريد، بگيريد. اين جوک صرفا جهت بهتر شدن حال گروه است و ارزش ديگري ندارد :D
من که عاشق درس منطقم دوست خوبم.
چه خوب:D هم رشته ايم پس.
عزيزم کارم از پايه و شاخه و ... گذشته.
متشکرم، همچنين.
mariii
مثل قضيه رفتن و نرفتن دانش آموزان به مدرسه در ايام کرونا .از زبان وزير آموزش و پرورش .
دقيقا
چراغ جادو
عقيل صالح
رتبه 0
0 برگزیده
496 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عقيل صالح عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top